YS-11 Japan Air System (JAS)
JA8667

YS-11
JA8667 (c/n 2032)
Japan Air System
(Nov. 1994)
Gulf4
No.12296