U.S. Army
57-3100

L-23D
57-3100
US Army
(Feb.8, 1962)
geta-o
No.11767
57-6061

U-8D
57-6061
US Army
(1963)
geta-o
No.11755
57-6062

L-23D
57-6062
US Army
(Jul.22, 1962)
geta-o
No.11815
57-6062

U-8D
57-6062
US Army
Aviation Detachment Japan
(Jul.15, 1965)
Komatsu
No.11706
57-6062

U-8D
57-6062
US Army
Aviation Detachment Japan
(Mar.24, 1966)
N.SUZUKI
No.11883

57-6062

U-8D
57-6062
US Army
Aviation Detachment Japan
(May 15, 1966)
N.SUZUKI
No.11671
57-6062

U-8D
57-6062
US Army
Aviation Detachment Japan
(Mar. 1968)
Cranberry01
No.11722
57-6071

U-8D
57-6071
HI ARNG
(Mar.12, 1975)
geta-o
No.11845
57-6079

U-8D
57-6079
US Army
(1963)
geta-o
No.11823
57-6081

U-8D
57-6081
Eighth Army
(circa 1964)
N.SUZUKI
No.11737

58-1361

RU-8D
58-1361
Eighth Army
(Jun.8, 1963)
T.S. via Komatsu
No.11662
62-3837

U-8F
62-3837
Eighth Army
(1960's)

No.11762
62-3837

U-8F
62-3837
US Army
(Apr.29, 1968)
geta-o
No.11736
62-3840

U-8F
62-3840
55th Aviation Company
Eighth Army
(Jun.4, 1964)
Komatsu
No.11687
62-3840

U-8F
62-3840
US Army
(May 5, 1968)
geta-o
No.11846